Вторник, 11.08.2020
ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ
                       УКРАИНСКОГО СЕЛА
 
Меню сайта
Категории каталога
Мои статьи [108]
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 146
Главная » Статьи » Мои статьи

СТАТУТ ПАРТІЇ «ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА»
С Т А Т У Т ПАРТІЇ
«ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА»

 
 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Партія "Відродження українського села" (далі - партія) є неприбутковим добровільним об'єднанням громадян, що діє відповідно до Конституції України, законодавства України, цього Статуту та Програми партії.
1.2. Повна назва партії: партія "Відродження українського села". Скорочена назва партії: ПВУС
1.3. Партія об'єднує громадян України, що підтримують її Статут та Програму.
1.4. Партія діє па засадах добровільності, рівноправності та взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни та демократи, самоврядування, законності та гласності. Діяльність партії спрямована на сприяння розбудові правової держави, розвитку демократичного суспільства, політичної консолідації нації, зміцнення державної незалежності України, побудову в Україні соціального та розвиненого громадянського суспільства.
1.5. Партія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, мас печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, має окремий баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні, партійну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються Верховним Комітетом партії.
Символіка партії реєструється у встановленому законодавством порядку. Символіка  партії може бути  виготовлена  виключно  за  рішенням   Верховного Комітету партії.
1.6. Діяльність партії поширюється на всю територію України.
1.7. Центральні органи партії знаходяться за адресою: 02175. місто Київ, Харківське шосе, 51-б, к.80, тел. 8 (044) 562-58-86.

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1.Відродити політичну вагу селянства і піднести її до загальнонаціонального рівня державотворення з залученням до участі у всіх без винятку сферах громадсько-політичної діяльності.
2.2.Партія. виходячи з вікових історичних традицій народу України, має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, що поділяють ідеї партії, щодо інтенсивного відродження економічного і духовного потенціалу країни та докорінного підвищення добробуту народу України.
Партія всіма доступними методами і засобами, передбаченими чинним законодавством, відстоює корінні інтереси народу України, бере участь в розробці державної політики, реформуванні економіки і соціальної сфери- в формуванні всіх гілок влади і органів місцевого самоврядування, в забезпеченні політичних, громадянських, економічних, трудових, соціальних, особистих та інших прав громадян.
2.3 Грунтуючись на принципах свободи, рівності, соціальної справедливості і солідарності, партія вважає своїми завданнями здійснення діяльності, яка полягає в реалізації власної програми реформування суспільних відносин, сутністю якої є:
- сприяння об'єднанню зусиль всіх народів і народностей, що населяють Україну, членів партії по виходу країни з політичної, економічної і соціальної та духовної кризи;
- сприяння розвитку власних продуктивних сил;
- сприяння забезпеченню соціальних гарантій громадян України, їх прав на працю, оплату по праці, освіту, медичне обслуговування, відпочинок і житло;
- сприяння встановленню справжнього і всеосяжного народовладдя, зміцненню місцевого самоврядування;
- сприяння захисту політичної і економічної демократії;
- сприяння збереженню громадянського миру і злагоди в суспільстві;
- сприяння зміцненню дружби і співробітництва з народами інших країн;
- сприяння організації ефективної боротьби зі злочинністю, перед усім з корупцією і зловживаннями посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування;
- сприяння забезпеченню високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України;
- сприяння забезпеченню зростання доходів громадян України та зростання валового національного продукту;
- забезпечення соціальної справедливості, сприйняття людської особистості як вищої соціальної цінності.
Для  виконання статутної мети та завдань партія  передбачає  в установленому чинним законодавством порядку:
- вільно проводити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;
- брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;
- використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;
- підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавши допомогу у їх створенні:
- викладати публічно і відстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;
- брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації ЇЇ порядку, встановленому законом;
- вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку:
- участь партії у формуванні органів державної влади, місцевого самоврядування та представництво в їх складі для реалізації Програми партії.
2.4. З метою виконання статутних завдань та програмних цілей партія в порядку, що не суперечить законодавству України:
- бере участь у політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи, не заборонені законодавством;
- домагається дотримання в Україні міжнародних стандартів прав людини та громадянина, положень Загальної декларації прав людини ООН. Заключного акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі, інших міжнародних угод з питань захисту людських прав;
- бере участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
- має право утворювати політичні та виборчі коаліції та блоки та вступати до них;
- домагається   представництва   в   органах   влади   через   участь   у   виборах
Президента України, народних депутатів України. депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських, селищних і сільських голів, а також у формуванні органів виконавчої влади на загальнодержавному та місцевому рівнях;
- вносить пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
- одержує від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дас оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та інші засоби масової інформації;
- здійснює свої програмні цілі та завдання через здобуті на виборах та отримані внаслідок участі в формуванні органів виконавчої влади і управління владні повноваження - самостійно чи разом з політичними партнерами;
- вивчає громадську думку, здійснює опитування громадян, може брати участь у проведенні інших громадсько-політичних заходів;
- засновує власні засоби масової інформації у відповідності до законодавства;
- розповсюджує інформацію про свою діяльність і про ставлення до влади та до політичних проблем у буклетах, бюлетенях, інформаційних листках, листівках, плакатах, зверненнях, відкритих листах до громадян, а також має право висловлювати свою політичну позицію з будь-яких питань суспільно-політичного життя шляхом оприлюднення їх у засобах масової інформації;
- організовує та проводить мітинги, збори, демонстрації, марші, походи, пікетування та інші масові заходи;
- публічно викладає свою позицію з питань державного і суспільного життя;
- бере участь в диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства;
- ідейно та організаційно підтримує об'єднання громадян, надає допомогу у їх створенні.
- встановлює та підтримує стосунки і співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об'єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням та програмним цілям та принципам партії, у всіх формах, не заборонених законодавством;
- встановлює та підтримує зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладає угоди про співробітництво і здійснює інші заходи, які не суперечать законодавству І міжнародним договорам України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
2.5.Партія укладає лише такі угоди, які не ставлять партію в підпорядковане або залежне становище щодо будь-якої іноземної організації чи політичної партії.
Партія може засновувати міжнародні спілки чи вступати до таких спілок, статутами яких передбачено створення лише консультативних або координаційних органів.
2.6.1 Іартія бере участь у формуванні органів державної влади і місцевого самоврядування для здійснення і реалізації Програми партії через своїх представників. обраних та призначених до цих органів.
2.7. Партія діє конституційними та демократичними методами, з дотриманням принципів гласності, плюралізму думок, поваги до особистості, неприпустимості переслідування за переконання.

III. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ
3.1. Членом партії може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає та дотримується Статуту і Програми партії, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань партії та не є членом інших політичних партій.
3.2. Партія об'єднує громадян України, які можуть бути членами політичної партії у відповідності до вимог Закону України „Про політичні партії в Україні" незалежно від їхньої національності, релігійних переконань, статі, соціального стану, належності до громадських організацій.
3.3.Членами партії не можуть бути:
- судді;
- працівники прокуратури;
- працівники органів внутрішніх справ;
- співробітники Служби безпеки України;
- військовослужбовці;
- члени інших партій;
- інші громадяни, щодо яких встановлено обмеження Конституцією України та законами України.
3.4. Членство в партії є фіксованим. Обов'язковою умовою фіксації членства партії
є наявність заяви громадянина України до статутного органу партії про бажання стати членом партії.
3.5. Членство в партії засвідчується партійним квитком, зразок якого затверджується Верховним Комітетом партії.
3.6. Членами партії с учасники її установчого з'їзду, якщо на них не поширюються обмеження, передбачені пунктом 3.3. цього Статуту.
3.7. Вступ до партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви, яка подається до керівного органу первинної організації партії. За відсутності первинної організації заява подасться до парткому вищестоящої організації, а при їх відсутності безпосередньо до Верховного Комітету партії.
Рішення щодо прийняття в члени партії ухвалює керівний орган відповідної організації партії. Таке рішення набирає чинності тільки після його затвердження керівним органом відповідної обласної організації партії.
Якщо прийом до партії здійснений безпосередньо за рішенням Верховного Комітету, то таке рішення не потребує затвердження.
3.8.Порядок обліку членства в партії регулюється положенням, що затверджує Верховний Комітет партії. Якщо виключення з партії проводить Верховний Комітет, то його рішення повинно бути прийнято не менше ніж половиною членів Комітету, які присутні на засіданні.
3.9.Членство в партії зупиняється шляхом подання відповідної письмової заяви до керівного органу партійної організації, де член партії перебуває на партійному обліку. За апеляцією звертаються члени партії до Верховного Комітету на протязі місяця. Верховний Комітет зобов'язаний прийняти рішення в 3-місячний строк.
Члена партії, який грубо порушив Статут чи Програму партії, завдав репутації партії своєю діяльністю суттєвої моральної або матеріальної шкоди, може бути виключено з партії у порядку, визначеному п.3.14. цього Статуту.
3.10. Членство в партії осіб, коло яких визначене у и.3.3. цього Статуту, зупиняється з моменту настання обставин, які с підставою для неможливості членства, шляхом подання відповідної письмової заяви до керівного органу партійної організації, де член партії перебуває на партійному обліку.
3.11. Членство в партії таких осіб поновлюється з моменту усунення обставин, які є підставою для неможливості членства, що визначені п.3.3. цього Статуту, шляхом подання письмової заяви до керівного органу партійної організації, де член партії перебував на партійному обліку. Члену партії зберігається партійний стаж.
3.12. Облік членів партії ведеться на всіх структурних рівнях партії відповідно до положення про облік членів партії, що затверджується Верховним Комітетом партії.
 3.13.Члени партії сплачують членські внески. Періодичність, мінімальний розмір та порядок сплати членських внесків регламентуються положенням про членські внески, затвердженим Верховним Комітетом партії.
3.14.До члена партії, який порушив Статут чи Програму партії, чим завдав шкоди діяльності партії, може бути застосовано партійне стягнення, згідно з положенням про партійні заохочення та стягнення, яке затверджується Верховним Комітетом партії.
Рішення про примусове припинення членства (виключення) члена партії може бути прийняте будь-яким керівним органом партії, який згідно з цим Статутом мас право на прийняття рішення про прийом до партії. Таке рішення приймається двома третинами голосів від складу цього органу.
Зазначене рішення може бути оскаржене у керівному органі вищого рівня та (або) відповідній контрольній комісії протягом ЗО (тридцяти) днів від дня його ухвалення; заява про оскарження мас бути розглянута протягом ЗО (тридцяти) днів з часу отримання такої заяви.
Рішення про примусове припинення членства (виключення) члена партії набуває чинності з моменту настання однієї з подій:
- сплину встановленого строку оскарження відповідного рішення:
- ухвалення рішення керівного органу вищого рівня або відповідної контрольної комісії про підтвердження рішення про примусове припинення членства (виключення ) за результатами розгляду скарги.
У разі скасування вповноваженим керівним органом партії рішення про примусове припинення членства (виключення) та відсутності інших рішень керівних органів партії вищого рівня, особа, стосовно якої було прийняте дане рішення, г повноправним членом партії, за нею зберігається партійний стаж, в тому числі на період розгляду питання про примусове припинення членства (виключення).

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ
4.1. Права та обов'язки членів партії реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
4.2. Член партії мас право:
- брати участь у статутній діяльності партії;
- вносити на розгляд керівних органів будь-які питання, пов'язані з діяльністю партії, та вживати заходів до їх вирішення;
- безпосередньо брати участь у виробленні і реалізації партійної політики;
- вільно висловлювати свої погляди і обговорювати будь-які питання партійного життя як до, так і після ухвалення рішень партійними органами;
- висувати та обирати кандидатів, бути обраним до будь-якого виборного органу партії, а також брати участь в управлінні справами партії в інших формах, передбачених цим Статутом;
- подавати пропозиції до партійних органів щодо кандидатур для висування їх від імені партії до представницьких органів влади усіх рівнів;
- отримувати інформацію з загальних питань діяльності партії;
- подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого партійного органу.
Усі партійні органи і керівні особи партії зобов'язані розглянути заяви, запити, звернення, пропозиції, апеляції членів партії, якщо вони згідно з цим Статутом мають такі повноваження, не пізніше, ніж у тридцятиденний термін після їх отримання, та надати на них мотивовану відповідь (на прохання заявника - письмово);
- при незгоді з рішенням будь-якого органу або посадової особи партії -оскаржити це рішення у керівних органах партії вищого рівня:
- щодо індивідуального членства - оскаржити рішення чи дії як у керівних
органах вищого рівня, так і у контрольно-ревізійних органах партії.
- з власної ініціативи припинити членство в партії.
4.3.Член партії зобов'язаний:
Дотримуватись Статуту та Програми партії;
сприяти поширенню ідей та цінностей партії:
виконувати рішення керівних органів партії;
брати участь у здійсненні статутних завдань та заходах партії;
надавати   всебічну   допомогу   на   виборах   в   органи   державної   влади
кандидатам, які висунуті або підтримуються партією, сприяти їх перемозі;
дбати про зміцнення авторитету партії.
дотримуватись норм моралі та етики;
бути членом фракції, утвореної представниками партії в представницьких
органах державної влади та місцевого самоврядування в разі його обрання до
такого органу;
зупиняти членство в партії на період зайняття посад, перебування на яких,
згідно з законодавством, є несумісним з членством у політичних партіях.
сплачувати членські внески;
скласти депутатські повноваження депутатів всіх рівнів, якщо член партії не
виконує передвиборчої програми, рішення вищестоящих партійних органів.
V. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ УСТРІЙ ПАРТІЇ
5.1.Діяльність усіх партійних структур базується на таких основних принципах:
- неухильне дотримання встановлених Статутом порядку звітності, періодичності обрання і переобрання партійних органів та їхніх керівників;
- обов'язкове виконання всіма організаціями партії рішень керівних органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту;
- право керівних органів вищого рівня скасовувати рішення партійних органів нижчого рівня, прийняті з порушенням Статуту, а також ті їхні рішення, які не належать до виключної компетенції зазначених органів нижчого рівня.
Організаційно структура партії створюється у відповідності до адміністративно-територіального устрою України і складається з центральних органів партії, територіальних, місцевих та первинних організацій партії.
5.2.До складу центральних органів партії входять: з'їзд партії. Верховний комітет. Контрольна ревізійна комісія партії (далі - КРК).
5.3.Територіальними організаціями партії є: Кримська республіканська організація, обласні організації. Київська міська організація та Севастопольська міська організація.
Територіальні партійні організації складаються з місцевих парторганізацій і с вищими стосовно до них.
5.4.Місцевими організаціями партії є: районні, міські та районні у містах партійні організації, які складаються 3 первинних парторганізацій і є вищими стосовно до них.
5.5.Первинні організації партії утворюються безпосередньо членами партії та входять до складу місцевих парторганізацій або в разі їх відсутності - до відповідних територіальних організації партії.
5.6.Територіальні. місцеві та первинні організації партії у своїй діяльності керуються Статутом і Програмою партії, рішеннями керівних органів партії. Територіальні та місцеві організації реєструються в установленому чинним законодавством порядку. Рішення про надання їм статусу юридичної особи приймаються Верховним Комітетом партії.
Первинні організації легалізуються шляхом повідомлення в установленому чинним законодавством порядку.
 
VI. ЦЕНТРАЛЬНІ КЕРІВНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ
6.1.Центральними органами партії є з'їзд. Верховний Комітет (ВК) і Контрольно-ревізійні функції виконує контрольна ревізійна комісія партії (далі - КРК).
6.2.Вищим представницьким органом партії є з’їзд, що скликається ВК не рідше одного разу на 5 років.
6.3.Позачерговий з'їзд скликається з ініціативи Верховною Комітету чи більшості територіальних організацій партії.
6.4.Делегати з'їзду обираються в територіальних партійних організаціях згідно з нормами представництва в порядку, що визначається Верховним Комітетом. Голова партії є делегатом з'їзду з правом ухвального голосу за посадою. Поза квотою делегатами з'їзду є весь склад Верховного Комітету та депутати Верховної Ради України - члени партії.
6.5.3ЇЗД є правочинним за умови участі в ньому більше половини обраних делегатів. Рішення на з'їзді приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів, зареєстрованих на з'їзді, окрім рішень про реорганізацію та ліквідацію партії, внесення змін і доповнень до Статуту, Програми партії, які приймаються кваліфікованою більшістю - не менше 3/4 голосів зареєстрованих на з'їзді делегатів.
Голосування може бути відкритим або таємним за відповідним рішенням з'їзду.
6.6.Зїзд партії уповноважений вирішувати всі питання діяльності партії. Зїзд здійснює наступні функції:
- приймає Статут і Програму партії, вносить зміни та доповнення до них;
- обирає Верховний Комітет партії терміном на 5 років;
- обирає Контрольну ревізійну комісію партії терміном на 5 років;
- затверджує звіт Верховного Комітету, КРК партії;
- визначає стратегічні напрямки діяльності партії;
- висуває кандидатів у народні депутати України від партії;
- приймає рішення щодо претендента па посаду Президента України;
- висуває претендента у кандидати на посаду Президента України;
- приймає рішення про утворення виборчого блоку партій для участі у виборах; затверджує відповідні документи про створення виборчого блоку партій;
- реалізує право власності на майно та кошти партії;
- ухвалює' рішення про припинення діяльності партії, використання майна та коштів партії на статутні чи благодійні цілі;
- призначає ліквідаційну комісію.
6.7.У період між з'їздами партії діяльністю партії керує Верховний Комітет партії. Засідання Верховного Комітету партії проводяться за ініціативою Голови партії за необхідності, але не менше як один раз на рік.
6.8. Зі складу Верховного Комітету партії обирається Голова партії і два заступники Голови партії відкритим голосуванням.
6.9.3асідання Верховного Комітету партії вважаються правочинними, якщо в ньому бере участь більшість складу Верховного Комітету і за рішення проголосували більше половини присутнього на засіданні складу Верховного Комітету.
6.10. До повноважень Верховного Комітету партії відноситься:
- обрання Голови партії, заступників Голови партії;
- скликання чергових та позачергових з'їздів партії;
- визначення пріоритетів у діяльності партії, опрацювання тактики дій партійних організацій;
- ухвалення важливих політичних рішень;
- розробка стратегії діяльності партії;
- формування молодіжної політики партії;
- підготовка і проведення з'їздів партії;
- затвердження бюджету партії;
- відміна (при необхідності) рішень партійних органів нижчого рівня;
- контроль за використанням бюджету партії;
- ліквідація територіальних організацій партії;
- визначення стратегії і тактики діяльності партії у виборчих кампаніях;
- прийняття передвиборних документів партії, розгляд питань підписання угод з іншими політичними партіями;
- у виняткових випадках - для приведення Статуру у відповідність до чинного законодавства - внесення до нього змін й доповнень з обов'язковим затвердженням їх найближчим з'їздом;
- прийняття інших рішень для виконання статуї них завдань;
- проводить кооптацію членів Верховного Комітету за поданням територіальних організацій партії.
6.11. Керівними особами партії є: Голова партії, заступник Голови партії.
6.12. Голова партії:
- здійснює загальне керівництво партією;
- головує на з'їздах партії;
- керує роботою Верховного Комітету;
- скликає та головує на засіданнях Верховного Комітету;
- приймає рішення про розподіл функціональних обов'язків між заступником і членами Верховного Комітету;
- представляє партію у взаємовідносинах із законодавчою, виконавчою, судовою гілками державної влади, центральними керівними органами політичних партій, громадських організацій в Україні та за кордоном, засобами масової інформації;
- укладає і підписує угоди з політичними партіями та громадськими організаціями, фінансові документи; відкриває та закриває рахунки в установах банків;
- робить заяви та звернення від імені партії;
- своїм розпорядженням може делегувати частину своїх повноважень заступнику Голови партії.
У своїй діяльності Голова партії є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед зїздом партії.
6.13. Для перевірки фінансово-господарської діяльності партії утворюється
контрольна ревізійна комісія партії, яка обирається зїздом партії в кількості не менте
п'яти чоловік.
КРК підзвітна зїзду партії. КРК надає Верховного Комітету партії щорічний звіт про результати фінансово-господарської діяльності і фінансової дисципліни, а також з інших питань, віднесених до її компетенції.
Члени КРК та інші члени центральних керівних органів партії не мають права розповсюджувати висновки комісії та отримані в процесі її діяльності матеріали.
6.14. КРК обирає зі свого складу Голову, заступника Голови на своєму засіданні.
Членами КРК не можуть бути члени інших керівних органів партії.
6.15. Контрольна ревізійна комісія партії:
- проводить ревізію фінансово-господарської діяльності всіх організацій та керівних органів партії. Результати ревізій виносить на розгляд Верховного Комітету і зїзду партії;
- перевіряє діяльність контрольно-ревізійних комісій партійних організацій партії;
- у разі необхідності може ініціювати скликання позачергових засідань Верховного Комітету.
 6.16. Засідання КРК вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше половини її членів. Рішення КРК приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданнях комісії.

VII. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Первинні організації партії створюються на підставі рішення установчих
зборів, де присутні не менше ніж три особи, які відповідно до цього Статуту можуть бути
членами партії.
7.2. Вищим керівним органом первинної організації партії є збори, які скликаються Головою первинної організації партії за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.
7.3. Збори уповноважені вирішувати всі питання діяльності первинної організації, якщо на них присутні більше половини членів цієї організації.
Рішення партійних зборів приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на них членів партії.
Збори скликаються з ініціативи Голови первинної організації партії або на вимогу не менше 1/3 членів організації чи керівних органів партії та організацій вищого рівня.
7.4. Збори первинної організації партії:
- обирають терміном на 2,5 роки Голову первинної організації партії, заступника Голови; якщо партійна організація налічує більше 15 членів партії, то обирається бюро первинної партійної організації;
- впроваджують політику партії в життя на місцевому рівні;
- приймають громадян у партію, ухвалюють рішення про вихід з партії та виключення з її рядів;
- обирають делегатів на конференцію місцевої організації партії;
- затверджують плани роботи та кошторис первинної організації партії, забезпечують їх здійснення.
7.5. Збори первинної організації партії висувають кандидатів на посади відповідно сільських, селищних голів, кандидатів у депутати місцевих рад та представників до складу дільничних і відповідних територіальних виборчих комісій згідно чинного законодавства України.
7.6. Бюро первинної організації партії:
- координує поточну діяльність первинної організації партії;
- організовує виконання рішень зборів первинної організації партії та керівних органів партії і вищестоящих парторганізацій;
- розпоряджається коштами та майном організації в межах повноважень, наданих їм зборами первинної організації партії:
- організовує підготовку і проведення зборів первинної організації партії.
7.7. Бюро первинної організації партії може вирішувати питання, якщо на ньому присутні більше половини членів. Засідання Бюро проводяться за ініціативою Голови первинної організації партії не рідше як один раз на шість місяців. Рішення бюро приймається більшістю голосів від кількості присутніх на засіданнях членів бюро.
7.8. Голова первинної організації партії:
- розробляє план роботи первинної організації партії;
- здійснює загальне керівництво первинною організацією партії;
- представляє організацію в державних органах. органах місцевого самоврядування, керівних органах партії і парторганізацій, в громадських організаціях;
- організує виконання рішень зборів первинної організації партії та вищестоящих керівних органів і організацій партії;
- має право підпису всіх документів організації;
- звітує на зборах первинної організації партії про свою діяльність за визначений
період.
7.9. Заступник Голови первинної організації партії:
- виконує обов'язки голови первинної організації партії за дорученням останнього в разі його відсутності або неможливості Голови виконувати покладені па нього обов'язки;
- здійснює поточну організаційну роботу;
- виконує інші обов'язки, покладені на нього партійними зборами або Головою первинної організації партії;
- веде облік членів партії, сплату ними членських партійних внесків.
7.10. Первинна партійна організація приймає в члени партії і виключає з членів партії за дії, несумісні з програмою партії. Статутом партії і передвиборчими програмами партії і блоку.
7.11. Первинна партійна організація виконує рішення керівних органів партії і парторганізацій, що відповідають нормам чинного законодавства, цьому Статуту і програмним документам партії, звітує перед керівними органами партії.
У випадку отримання первинною організацією рішення, яке за результатами розгляду на зборах первинної організації викликає сумнів, партійна організація може звернутися до керівного органу партії або парторганізації, що прийняли рішення, з вмотивованою вимогою щодо його перегляду. Керівний орган партії або парторганізації зобов'язаний у двотижневий термін розглянути її на своєму засіданні, рішення якого стає обов'язковим для виконання.
7.12. Головним завданням первинної організації партії с пропаганда ідеологічної та
економічної платформи партії серед населення, вивчення місцевого економічного,
соціального, екологічного та політичного стану, внесення конструктивних пропозицій
щодо поліпшення життя людей.
Первинні організації зобов'язані брати активну участь у формуванні місцевих органів державної влади та виборах до органів місцевого самоврядування, політичному житті своєї місцевості, займатись поповненням рядів партії новими членами.
7.13. За порушення цього Статуту первинна організація може бути ліквідована за рішенням Верховного Комітету партії.
7.14. Первинні партійні організації пі;ілягають легалізації шляхом повідомлення в установленому чинним законодавством порядку без надання статусу юридичної особи за рішенням вищестоящої організації.

Повний текст Статуту ПВУС:  http://ukrselo.ucoz.ru/USTAV_PVUSrtf.doc
Категория: Мои статьи | Добавил: ukrselomen (03.12.2008)
Просмотров: 1922 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтов - uCoz